ΣΥΛΛΟΓΟΣ


     O Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών, ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών Νόμο του 2011 (23(Ι)/2011)  με μέλη όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.


    Μέσα από την  τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου γίνεται η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από επτά (7) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτές. Εν συνεχεία το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.


  Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου και εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή και προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες θεωρεί σκόπιμες και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, έχει τις ακόλουθες εξουσίες:


                  (α)   Να προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος·


                  (β)   Να καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του·


                  (γ)   Να μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της διαγνωστικής  και

θεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) στη Δημοκρατία·


                  (δ)   Να  επιλαμβάνεται  θεμάτων  δεοντολογίας  και  να  εξετάζει  και  να υποβάλλει

εισηγήσεις  αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή·


                  (ε)   Να ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου·


                  (ζ)   Να εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.Συνδρομή στο Σύλλογο


    Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στα εγγεγραμμένα μέλη ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση.


    Η συνδρομή που είναι πληρωτέα δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.


   Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου ή να είναι υποψήφιο για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.