ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

-

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΕΓΓΡΑΦΗ


Για εγγραφή στον Παγκύπριο Σύλλογο  Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών αναγκαιοί η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται αφού προηγηθεί η έγκριση του Συμβουλίου Εγγραφής για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών


Η αίτηση είναι   σύμφωνα με το σχετικό έντυπο εγγραφής ( κενό έντυπο στο τέλος της σελίδας), συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που καθορίζονται σε αυτό και με απόδειξη πληρωμής του ποσού των  €40.00 στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, τα στοιχεία του οποίου παρατίθενται πιο κάτω:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(SYLL. ENGEGR. TECH. AKTIN. & TECH. AKT. KY)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΓΚΩΜΗΣ (139)

ΓΩΝΙΑ ΑΧΑΙΩΝ  & ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 3,

2413, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

139-01-707373-01

IBAN

CY44 0050 0139 0001 3901 7073 7301

BIC

HEBACY2N


Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει  :


α.Είτε  ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις :

  

     psetaa.cy@gmail.com


     thasosathanasiou@hotmail.com


β.Είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

   

Λεωφόρος Μακεδονιτίσσης 89,

Στρόβολος, Λευκωσία,

2057.   


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΣΕΤΑΑΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί Εγγραφής  Τεχνολόγων Ακτινολόγων  και  Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών  Νόμου  του 2011 (23(I)/2011), έχουν καθοριστεί τα παρακάτω:

α.Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στα εγγεγραμμένα μέλη ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση.


β.Η συνδρομή δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.


γ.Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου ή να είναι υποψήφιο για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.


Κατόπιν των παραπάνω, κάθε Εγγεγραμμένος Τεχνολόγος Ακτινολόγος και Τεχνολόγος Ακτινοθεραπευτής πρέπει να καταβάλλει ως ετήσια συνδρομή στον ΠΣΕΤΑΑ, το ποσό των  €40.00. Η κατάθεση του εν λόγω ποσού γίνεται προκαταβολικά για κάθε έτος, στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου (στοιχεία όπως πιο πάνω), το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.