Ο Σύλλογος  ως μέλος του European Federation of Radiographer Societies (EFRS)  είναι υπέρμαχος της συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του σε θέματα  που απορρέουν από τα αντικείμενα του κλάδου, ώστε να είναι δυνατή  η βελτίωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου  των μελών του και συνεπώς  δυνατή η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τους υπηρεσιών.


     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται από τον Περί Εγγραφής Τεχν. Ακτινολόγων & Τεχν. Ακτινοθεραπευτών Νόμο του 2011 (23(I)/2011), προέβη στην προκήρυξη, σύσταση και διορισμό Επιστημονικής Επιτροπής με έργο να συνδράμει στην επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου μέσα από την έρευνα , εκπόνηση και δημοσίευση  σχετικών μελετών , εκπροσώπηση του συλλόγου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια και τέλος συνδρομή στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων του συλλόγου.


       Κατόπιν των παραπάνω νεοσυσταθείσα επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη  :


                    ●          ............................................. -  Πρόεδρος                    

                                .............................................


                    ●          ............................................. - Γραμματέας

                                .............................................

           

                    ●          ............................................. - Μέλος

                                .............................................


                    ●          ............................................. - Μέλος

                                .............................................

                               

                    ●          .............................................- Μέλος

                                ............................................. 


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)