ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


          Η  ειδικότητα του Τεχνολόγου Ακτινοθεραπευτή είναι μια σύγχρονη ειδικότητα που οφείλει την εξέλιξη της στη μεγάλη πρόοδο της Φυσικής επιστήμης και έχει ως αντικείμενο  τη  χρησιμοποίηση της ραδιενεργούς ακτινοβολίας για την αντιμετώπιση και θεραπεία (θεραπευτική, συντηρητική ή παρηγορητική) ασθενών με  διάφορες μορφές καρκίνου και νεοπλασιών. Οι εν λόγω ακτινοθεραπευτικές πράξεις  πραγματοποιούνται κατόπιν    συνεργασίας  με τους  Ογκολόγους  Ακτινοθεραπευτές Ιατρούς και τους Ιατροφυσικούς. Ο Τεχνολόγος Ακτινοθεραπευτής είναι το άτομο το οποίο έρχεται σε  καθημερινή επαφή με τον καρκινοπαθή ασθενή καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίας, ενημερώνοντας τον Ιατρό του ασθενούς για τυχών παρενέργειες της  εφαρμοζόμενης θεραπείας.


      Ο ρόλος  του Τεχνολόγου Ακτινοθεραπείας  είναι  κατά κύριο λόγο, ο  σχεδιασμός, η εξομοίωση και η διεκπεραίωση της θεραπείας.  Στο σχεδιασμό ο ασθενής υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την τοποθέτησή του και για την επαλήθευση της θέσης αυτής στη θεραπεία. Κατά την εξομοίωση ο ασθενής επανατοποθετείται στην ίδια ακριβώς θέση, με τη βοήθεια του ειδικού εξοπλισμού και με τη χρήση του εξομοιωτή αναπαριστάται η θεραπεία και μπαίνουν τα τελικά σημάδια στον ασθενή. Ο ρόλος του τεχνολόγου ακτινοθεραπείας συμπληρώνεται με την σωστή τοποθέτηση του ασθενή στον γραμμικό επιταχυντή, την επαλήθευση του στόχου καθώς και την διεκπεραίωση της θεραπείας.  Συνάμα για μια ολοκληρωμένη θεραπεία του ασθενή υπάρχει πάντα ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας. 


      Κατόπιν των παραπάνω τα καθήκοντα του Τεχνολόγου Ακτινοθεραπευτή  μπορούν να παρουσιαστούν συνοπτικά όπως παρακάτω :                        •       Έχουν   την   ευθύνη  εφαρμογής  του  σχεδίου   θεραπείας    του    ασθενούς,

όπως  από  τους υπευθύνους  του  Τμήματος,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  Δοσιμετρίας  για κάθε συγκεκριμένο περιστατικό.


                        •       Παρακολουθούν   την  ομαλή   και   ασφαλή   λειτουργία  των    μηχανημάτων

ακτινοθεραπείας.


                        •       Φροντίζουν   υπεύθυνα   για   την   ορθή   καταχώρηση   όλων   των  Ιατρικών

καταγραφών,    που    αφορούν    τον    ασθενή    και    της   εξέτασης    της   ακτινοθεραπείας   που πραγματοποιήθηκε.


                        •       Τηρούν  σχολαστικά   και   αξιοποιούν  τις  προϋποθέσεις  των   Κανονισμών

Ακτινοπροστασίας.


                        •       Εκθέτουν  σε  ακτινοβολία  αιμοπετάλια, πλάσμα  αίματος  και λοιπά στοιχεία

του  ανθρώπινου  οργανισμού  εξυπηρετώντας  άλλα   Τμήματα  του  Νοσοκομείου  ή   Ερευνητικά Κέντρα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.


        Οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπευτές με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, έχουν δικαίωμα απασχόλησης, σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ        Ο επαγγελματίας  Τεχνολόγος Ακτινολόγος  είναι αναπόσπαστο κομμάτι όλου του φάσματος της ακτινοδιαγνωστικής επεμβατικής και μη. Οι τομείς οι οποίοι ασχολείται είναι :


                       •       Κλασσική Ακτινολογία που περιλαμβάνει την εργασία στο ακτινολογικό τμήμα για εξετάσεις Πεπτικού – Ουροποιητικού- Αναπαραγωγικού  συστήματος, Μαστογραφίας, Ορθοπαντογράφο,  Οστική μέτρηση και ακτινοσκόπηση.

                  

                     •          Αιμοδυναμικό Τμήμα για πραγματοποίηση αγγειογραφιών (Επεμβατική)

                   

                     •           Πυρηνική ιατρικής


                     •           PET-CT

             

                     •           Αξονικό Τομογράφο (Διαγνωστική – Επεμβατική)


                     •           Μαγνητικό Τομογράφο


                     •           Εκπαιδευτικά Κέντρα και Ερευνητικά Κέντρα


       Ο ρόλος του Τεχνολόγου Ακτινολόγου έγκειται στην αξιολόγηση παραπομπών σε εξέταση, εξατομίκευση και παραμετροποίηση πρωτοκόλλων  και εκτέλεση αυτών. Είναι δε υπεύθυνος για την αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο του αποτελέσματος. Επιπλέον  εργάζεται και ως λειτουργός ακτινοπροστασίας στα τμήματα που χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία.


       Λόγω της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι είναι υποχρεωμένοι να μετεκπαιδεύονται συνεχώς και να συμμετέχουν σε Συνέδρια και Ημερίδες έτσι ώστε να είναι γνωστικά άρτιοι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.


     Τα πολλαπλά τμήματα στα οποία απασχολούνται, καθιστούν το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ακτινολόγου σε ένα από τα πιο πολύμορφα και πολυδιάστατα στο χώρο της υγείας.