ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


       Το Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, είναι αρμόδιο για την εγγραφή τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών, καθώς και για την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) και την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του  περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων  και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών  Νόμου του 2011 (23(I)/2011).


       Αποτελείται συνολικά  από επτά (7) μέλη, σύμφωνα με την ακόλουθη προέλευση :


          (α)     Τρείς  (3) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και ασκούν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, δύο (2) εκ των οποίων είναι τεχνολόγοι ακτινολόγοι και ένας (1) τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής. Τα μέλη αυτά προτείνονται  απευθείας από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον διορισμό τους ως μέλη του εν λόγω συμβουλίου.


            (β)  Tέσσερις (4) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους ή εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές, ανεξαρτήτως  ειδικότητας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και υποδεικνύονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, αφού εκλεγούν από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου. Ένας (1) εκ των τεσσάρων πρέπει να είναι τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής ενώ  επί του συνόλου των τεσσάρων (4) οι δύο (2) τουλάχιστον δεν πρέπει να  προέρχονται από το δημόσιο τομέα.


     Όλα τα μέλη του Συμβουλίου, ανεξαρτήτως προέλευσης, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού για περίοδο τριών (3) ετών. Το Συμβούλιο Εγγραφής για το χρονικό διάστημα 2015-2017 απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη :


                   ●       Θάσος Αθανασίου – Πρόεδρος

                             Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας


                   ●       Κυριάκος Ψϋλλος  - Μέλος

                            Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου


                   ●       Έλενα Παναγιώτου Φράγκου - Μέλος

                             Γεν. Νοσοκομείο Λεμεσού


                   ●       Ηλιάνα Μιχαήλ - Μέλος

                             Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας


                   ●       Λάκης Παπαστυλιανού - Μέλος

                             Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας


                   ●       Στέλλα Σκουρουμούνη - Μέλος

                             Γεν. Νοσοκομείο Λάρνακας


                   ●       Στέφανος Λεάνδρου - Μέλος

                             Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 


       Αντίστοιχα ως  Έφορος Εγγραφής έχει διοριστεί η κα. Δέσπω Ολυμπίου, Λειτουργός του Υπουργείου Υγείας.