ΜΗΤΡΩΟ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 23(Ι)/2011, έχει καταρτιστεί  και τηρείται ενημερωμένο από τον Έφορο Εγγραφής το Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνολόγοι που κατέχουν τα απαραίτητα από το  νόμο προσόντα.


Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινολόγοι ή εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτέςΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΣΕΤΑΑ 2016
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ


Για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών αναγκαιοί η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο προς το Συμβούλιο Εγγραφής για αξιολόγηση.


Η αίτηση είναι   σύμφωνα με το σχετικό έντυπο εγγραφής ( κενό έντυπο στο τέλος της σελίδας), συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που καθορίζονται σε αυτό και με απόδειξη πληρωμής του ποσού των  €50.00 στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής, τα στοιχεία του οποίου παρατίθενται πιο κάτω:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(SYMV.EGGRAFIS  TECHN.AKTIN. & TECH.AKT)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΓΚΩΜΗΣ (139)

ΓΩΝΙΑ ΑΧΑΙΩΝ  & ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 3,

2413, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

139-01-720795-01

IBAN

CY38 0050 0139 0001 3901 7207 9501

BIC

HEBACY2N


Τέλος η υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά της και την απόδειξη πληρωμής να αποστέλλεται στην Έφορο Έγγραφής κα Ολυμπίου Δέσπω, Λειτουργό Υπηρεσίων Υγείας  στην παρακάτω διεύθυνση:

                 


Υπουργείο Υγείας

Έφορο Εγγραφής κα Δέσπω Ολυμπίου

Γραφείο 609

Τηλ. Επικοινωνίας : 22605409

ΕΝΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Εγγραφής  Τεχνολόγων Ακτινολόγων  και  Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών  Νόμου  του 2011 (23(I)/2011), έχουν καθοριστεί τα παρακάτω σχετικά με την ετήσια Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος :


α. Κανένας εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή, εκτός αν έχει εξασφαλίσει ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο και με την καταβολή της καθορισμένης συνδρομής.


β. Εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής που ασκεί το επάγγελμά του χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης του επαγγέλματός του παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και, ανεξαρτήτως της απόφασης αυτού, για την ανανέωση της άδειάς του καταβάλλονται στο διπλάσιο τα τέλη εγγραφής.


γ. Η ετήσια άδεια λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της. Το ΔΣ  μπορεί να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα (1) μήνα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.


Κατόπιν των παραπάνω, για εξασφάλιση της ετήσιας Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος κάθε Εγγεγραμμένος Τεχνολόγος Ακτινολόγος και Τεχνολόγος Ακτινοθεραπευτής πρέπει να καταβάλλει ως ετήσια συνδρομή στο Συμβούλιο Εγγραφής, το ποσό των  €20.00. Η κατάθεση του εν λόγω ποσού γίνεται προκαταβολικά για κάθε έτος, στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής (στοιχεία όπως πιο πάνω), το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΠΣΕΤΑΑ


Για εγγραφή στον Παγκύπριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών  ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο: