ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

&

ΕΚΛΟΓΕΣ


ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2018

Σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Μαρτίου 2018  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με τον Ν.23(Ι)/2011, η Τακτική Γενική Συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου.


Πέραν των θεμάτων που  συζητήθηκαν  στην εν λόγω συνέλευση  και σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 19 του Ν.23(Ι)/2011, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  προέβη στην εκλογή :   

α. Επτά (7) εγγεγραμμένων τεχνολόγων ακτινολόγων και εγγεγραμμένων τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών, που θα αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.


β.  Τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών.


 γ.   Τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών.


.

Αποτελέσματα  Εκλογών